به مجله دنیای کوچینگ خوش آمدید

مجله دنیای کوچینگ، به صورت کاربردی و برای کمک به کوچ ها و علاقمندان حوزه کوچینگ طراحی شده تا ضمن معرفی حرفه کوچینگ و تخصص های مختلف آن، مسیر توسعه کسب و کار کوچینگ و ایجاد جایگاه مناسب شغلی را برای مخاطبانش روشن کند.

مطالب مجله دنیای کوچینگ، برای مدیران و سازمان‌هایی که به رشد و ارتقا عملکرد کارکنان و افزایش حس تعلق کارکنان به سازمان‌ اهمیت میدهند، کاربرد اجرایی مناسبی دارد

و هر یک از شما خارج از محیط کار، برای خلق بهترین لحظات زندگی و توسعه فردی و تغییر دیدگاه می توانید مخاطب همیشگی مجله دنیای کوچینگ باشید.

اشتراک رایگان مجله‌ی دنیای کوچینگ و دریافت تمام شماره‌ها