کتاب مراجع را کوچ کن نه مشکل را

کتاب الکترونیکی مراجع را کوچ کن نه مشکل را

مقدمه:

کتاب با یک پرسش به توضیح سه دیدگاه مختلف کوچینگ می‌پردازد، در یک گفت‌وگوی کوچینگ چه طرف‌هایی شرکت دارند؟ و درواقع سه وجه از این گفت‌وگو را معرفی می‌کند.
کوچ، مراجع و مسئله یا چالشی که قرار است حل شود. نکته اصلی این کتاب این است؛ آنجایی که کوچ توجهش را می‌گذارد، باعث می‌شود قدرت این گفتمان کوچینگ تغییر کند. آیا توجه کوچ بر مشکل است یا بر مراجع؟ و می‌گوید که من هیچ ایده‌ای از این قوی‌تر پیدا نکردم که تأثیر کوچینگ را آن‌قدر شفاف بیان کند.
Coach the person not the problem

به معنای این است که مراجع را کوچ کن نه مشکل را. این کتاب سه سطح از کوچینگ را معرفی می‌کند.