کتاب الکترونیکی مدیر آینده

دانلود کتاب الکترونیکی مدیر آینده

توسعه پتانسیل‌های انسانی در هر سازمانی که می‌خواهد در اقتصاد امروز پیشرفت کند نقش اساسی دارد و سرمایه‌گذاری بر روی رهبران و مدیران سازمانی، بیشترین بازده سرمایه‌گذاری را دارد؛ زیرا آن‌ها نقش اصلی را در افزایش تعهد تیم دارند، آن‌ها کارمندان را در جهت معیارهای سازمان جهت‌دهی و هدایت می‌کنند و به‌طور هم‌زمان آن‌ها را با نقاط قوت کارمندان هم‌راستا می‌کند. مهم‌ترین مهارت برای یادگیری و پیشرفت رهبران و مدیران کوچینگ است. کارمندان به یک کوچ احتیاج دارند و این نیاز برای همه، از رهبران ارشد گرفته تا تمام افراد سازمان وجود دارد و کوچینگ می‌تواند از طرف مدیران یا کوچ‌های معتبر داخلی و خارجی باشد. ترکیب برنامه‌های معتبر آموزش کوچینگ برای رهبران و مدیران به همراه کوچینگ فردی و تیمی (با استفاده از کوچ‌های مجرب باتجربه) در حداقل زمان با ساختاری که بافرهنگ سازمان مطابقت داشته باشد بیشترین تأثیر را روی فرد، تیم‌ها و مشتریان خواهد داشت.